کتاب عصیانگری در مدیریت

You are here:

هر تغییر اساسی در رفتارها، نظام‌ها و فرآیندهای مدیریتی، که در نتیجه تلاش برای مواجهه با چالش‌های مدیریتی متفاوت از چالش‌های متداول مدیریت مدرن صورت پذیرد، به نوعی طغیان علیه مدیریت رایج است. اگر اعمال سرزده از مدیران در یک سازمان تغییر کند، اگر فرآیند اشتراک دانش در یک سازمان متحول شود، اگر نظام مدیریت عملکرد در یک سازمان دگرگون گردد، چنانچه ساختار یک سازمان و روابط اعضای آن باز تعریف شود و همه این تغییرات در راستای اهدافی فراتر و والاتر از نتایج تعریف شده در چهارچوب مدیریت مدرن باشد، مجموعه این رفتارها و سیستم‌ها را عصیانگری در مدیریت می‌دانیم. این کتاب مدل مدیریتی منحصر به فرد شرکت اچ سی ال را معرفی کرده است و نتایجی که این مدل برای سازمان داشته است بیان می کند.