کتاب متقاعد سازی

You are here:

متقاعدسازی، بزرگترین و پراهمیت ترین عنصر مذاکره و فروش است. با این حال، مهارتی کمیاب است و بر اساس پژوهش ها، شایعترین ضعف در میان مذاکره کنندگان به شمار می آید. کتاب متقاعدسازی بر اساس تجربیات متعدد از جلسات مذاکره و فروش و همچنین دست یافته های روان شناسی اجتماعی و علم ترغیب، به سوالات زیر پاسخ می دهد:

– هوش متقاعدسازی به چه معناست؟
– دو مسیر اصلی متقاعدکردن انسان ها کدامند؟
– چه دلایلی در پس پاسخ « نه » وجود دارد؟
– چه چیزهایی باعث می شود انسان « بلی » بگوید؟
– تکنیک های تغییر ذهن و رفتار دیگران چیستند؟
– کدام تغییرات کوچک، منجر به نفوذ در ذهن دیگران می شود؟
– در انتقال و تاثیر پیام های متقاعد کننده، چه عواملی نقش دارد؟

کتاب متقاعدسازی، پیرامون اقناع و نفوذ در لایه های غیر آگاه انسان ها به رشته تحریر درآمده و مهم ترین سلاح های ایجاد تغییر در ذهن و رفتار انسان ها را که محصول سال ها تجربه و پژوهش است، با شما در میان می گذارد. چرا که، کتاب متقاعدسازی نوشته جمال قمری، چکیده چکیده چکیده هاست! و زمانی که از این تکنیک ها استفاده می کنید، تأثیر مستقیم آن را بر عملکرد خود در تعاملات اجتماعی مشاهده می نمایید.